<< First  < Prev   ...   3   4   5   6   7   Next >  Last >> 
 • 08 Aug 2019 12:59 | Pieter Baks

  Het lijkt erop dat de uitdrukking 'Uitgebreide financiële planning' vrij duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Het is echter fascinerend om de verschillende definities te horen die ik krijg als ik mensen vraag wat zij denken dat een uitgebreide financiële planning is. Antwoorden variëren van het beheren van beleggingen tot inclusief belastingplanning en misschien pensioenplanning.

  Misschien vindt je een financieel adviseur die schuldenbeheer, belastingbeheer, beleggingen en verzekeringen in hun uitgebreide financiële plan opneemt, een verzameling die overkoepelend lijkt, maar toch enkele belangrijke kwesties buiten beschouwing laat.

  Met alle variaties en zonder technische definitie uitgegeven door de regelgevende instanties die definiëren wat een uitgebreide financiële planning is, begrijpen maar heel weinig mensen het totaalbeeld dat een uitgebreide financiële planning omvat.

  Uitgebreide financiële planning is een gezondheidsplan voor je financiële situatie

  Uitgebreide financiële planning omvat de gedetailleerde beoordeling en analyse van alle facetten van je financiële situatie. Dit omvat gebieden zoals kasstroomanalyse, pensioenplanning, risicobeheer, investeringsbeheer, belastingbeheer en nalatenschapsplanning. Het is alleen door een uitgebreide analyse dat je werkelijke financiële toestand kan worden bepaald en het juiste plan kan worden aanbevolen.

  Beschouw een goed alomvattend financieel plan als zeer vergelijkbaar met een gezondheids- en wellnessplan. Je moet je concentreren op en zorgen voor alle aspecten van je gezondheid, niet slechts een paar (noem dat je alomvattende gezondheids- en welzijnsplan.) Elk van de vele aspecten van je gezondheid en welzijn hangen immers van elkaar af en beïnvloeden elkaar, allen samenwerkend om optimale gezondheid en welzijn te helpen creëren.

  Elk van de vele aspecten van je financiële situatie hangt van elkaar af en beïnvloedt elkaar. Ze werken allemaal samen om een ​​sterk financieel vooruitzicht te creëren. De voordelen zijn niet alleen van jou. Je gezin deelt ook de verlichting, het comfort en de voordelen van je slimme beslissingen.

  Een uitgebreid financieel plan omvat:

  Een grondige beoordeling van je huidige financiële situatie

  Een discussie en begrip van je financiële doelstellingen op lange termijn

  De ontwikkeling van een plan met alle financiële producten die nodig zijn om je te brengen van waar je nu bent en naar waar je in de toekomst moet zijn

  Een solide financiële strategie omvat onder andere specifieke onderwerpen voor je levenssituatie en doelen:

  Pensioen planning

  College planning

  Fiscaal beheer

  Estate management

  Risicomanagement

  Schuldstructuur

  Verzekering

  Complexe levensproblemen, waaronder je gezinsstructuur, straks zorgen voor ouder wordende ouders, of misschien eerder dan je had verwacht.

  De enige manier om een ​​optimaal financieel plan te maken, de enige manier waarop professionals in financieel management hun klant volledig kunnen helpen, is om de persoonlijke omstandigheden te begrijpen en naar alles te kijken: elk bankafschrift, belastingaangifte, verzekeringspolis, alles - om gekwalificeerde aanbevelingen te maken.

  Het zou moeilijk zijn voor je financial planner om je te helpen zonder eerst te weten, dan te beoordelen en vervolgens elk deel van je financiële beeld te behandelen.

  Je hebt de hele foto nodig.

  Nogmaals, verwarring over wat een uitgebreide financiële planning is, is wenkbrauwverhogend, maar de variaties die er zijn, kunnen zijn omdat er geen strikte wettelijke definitie van is. Maar de industrie beweegt langzaam in de richting van een meer allesomvattende norm. We zijn er al.

 • 22 Jul 2019 16:37 | Pieter Baks

  Euro's via Pixabay 2018

  Tot vijf miljoen euro kan de boete oplopen voor aanbieders van flitskrediet die zich niet houden aan de regels, aldus de Regeling aanpak flitskrediet die Financiën ter consultatie heeft voorgelegd. De consultatie sluit 2 september. De Regeling voorziet er in dat financiële ondernemingen met vestiging in een andere lidstaat die via internet consumptief krediet aanbieden aan consumenten in Nederland, geen hogere kredietvergoeding in rekening mogen brengen dan is toegestaan op grond van het Besluit kredietvergoeding (de wettelijke rente verhoogd met twaalf procentpunten).

  Ter handhaving van eventuele overtredingen is de AFM bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete (artikelen 1:79, eerste lid, onderdeel a, en 1:80, eerste lid, onderdeel a, Wft), waarbij de hoogte van de bestuurlijke boete is vastgesteld op ten hoogste vijf miljoen (artikel 1:81, tweede lid, Wft). De oplegging van deze sancties wordt voorts openbaar gemaakt (artikel 1:97 Wft) door middel van pers- en twitterberichten en op de website van de AFM. Financiën: "Het doel van die openbaarmaking is het waarschuwen van consumenten, zodat de vraag naar flitskredieten kleiner zal worden."

  Minister Hoekstra: " Allereerst vormt de maximale kredietvergoeding, waarin deze regeling voorziet, een cruciale maatregel tegen het in Nederland aanbieden van flitskredieten aan consumenten tegen zeer hoge kosten. Vanuit het perspectief van consumentenbescherming zijn immers de zeer hoge kosten die bij de verlening van kredieten in rekening worden gebracht bij veelal financieel kwetsbare consumenten zeer schadelijk. Door voor de aanbieding van (flits)kredieten aan consumenten in Nederland vanuit andere lidstaten dezelfde maximum kredietvergoeding voor te schrijven als voor in Nederland gevestigde aanbieders, wordt het risico dat deze schade zich verwezenlijkt weggenomen. Daarnaast is van belang dat kredietaanbieding (die tevens kan worden aangemerkt als een dienst van de informatiemaatschappij) vanuit andere lidstaten aan consumenten in Nederland verder volledig mogelijk blijft. Kortom, deze regeling is noodzakelijk om de Nederlandse financiële consument te beschermen tegen onrechtvaardig hoge kosten voor leningen, maar strekt niet verder dan nodig is om dat doel te bereiken."

 • 21 Jul 2019 11:30 | Pieter Baks

  Gezin via Pixabay

  Voor het verstrekken van een hypothecair krediet aan tweeverdieners kunnen aanbieders uitgaan van een financieringslastpercentage dat wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met tachtig procent van het lagere toetsinkomen in plaats van zeventig procent van het lagere toetsinkomen. Dat stelt Financiën voor in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020, waarvan de internetconsultatie is gestart. De consultatie sluit op 2 september.

  De wijzigingsregeling bevat de inkomenscriteria voor 2020 die aanbieders van hypothecair krediet dienen toe te passen bij het bepalen van de toegestane financieringslast. 


 • 20 Jul 2019 12:21 | Anonymous

  Machtsstrijd

  De markt voor financiële dienstverlening is in rap tempo bezig om een markt te worden waar de macht geconcentreerd raakt aan de verkéérde kant van die markt, namelijk bij de makers.

  In elke markt is er sprake van een machtsstrijd tussen de drie geledingen in de bedrijfskolom: de makers, de distributeurs en de klanten. Voor een gezond functionerende markt is het noodzakelijk dat er tussen deze drie segmenten een machtsevenwicht bestaat. Uiteraard geldt dat de uiteindelijke macht bij de klanten ligt: de makers en distributeurs hebben niet héél veel meer te zeggen als de klanten hun hand en masse op de knip houden. Daar zit hem natuurlijk meteen ook de kneep, want elke individuele klant heeft op zichzelf geen enkele macht. Alle klanten bij elkaar daarentegen zíjn de macht. Voor de makers is het dus vooral zaak om die klantenmacht niet te (laten) bundelen, maar deze te verdelen en bijgevolg te heersen.

  Informatie over wat de klant beweegt, wat hij doet en wat hij laat, is dan ook letterlijk goud waard. Deze informatie geeft de mogelijkheid om macht over de macht uit te oefenen. In die zin is - gezien vanuit de makers - dat distributiekanaal maar een vervelende stoorzender, want het bundelt klantmacht. Gezien vanuit de klant is het distributiekanaal juist een randvoorwaarde voor het gezonde functioneren van de markt. Is dat (onafhankelijke) distributiekanaal er niet, dan slaat het machtsevenwicht onherroepelijk door naar de kant van de makers en ontstaat er per definitie een zéér ongezonde marktsituatie.

  Overnames

  De markt voor financiële dienstverlening in Nederland is, zeker sinds het provisieverbod, een relatief ‘gezonde’ markt. Het distributiekanaal opereert voor een groot deel onafhankelijk van de makers en bijgevolg kan de klant -zoals het hoort-zijn gebundelde macht uitoefenen door zijn portemonnee te laten spreken. De makers in de markt is dit een doorn in het oog. Dat ellendige distributiekanaal verhindert dat zij macht over de macht hebben. Vroeger was het veel simpeler. Toen kon je die macht nog uitoefenen door het distributiekanaal te sturen. Provisie noemden we dat. Nu dat niet meer is toegestaan, zijn er voor de makers nog maar twee opties. De ene optie is de eigen macht bundelen door over te nemen, te fuseren en andere makers op te eten. En de andere optie is om zelf rechtstreeks in contact te komen met de klant om te weten wat hem beweegt, wat hij doet en wat hij laat om zo te verdelen en te heersen.

  In control

  Aan de invulling van beide opties wordt hard gewerkt. Het aantal makers nadert inmiddels de kritische grens van een oligopolie, dus wat deze optie betreft ligt men goed op koers. En met alle recente technologische ontwikkelingen ligt ook de invulling van de tweede optie binnen handbereik: het is nu technisch mogelijk om nog vóórdat de koper het zelf in de gaten heeft alles over hem te weten te komen. Al vóór de oriëntatiefase in het aankoopproces moeten en zullen de makers weten wie het is, waar hij naar op zoek is en waarom. Alles is er op gericht om dát voor elkaar te krijgen. Met of zonder dat distributiekanaal, het gaat gewoon gebeuren.

  ‘Het aantal makers nadert inmiddels de kritische grens van een oligopolie’

  De makers zelf ontkennen het bestaan van een machtsstrijd overigens in alle toonaarden. De klant staat immers centraal! En de toezichthouder eist toch schaalvergroting? En wij hebben toch eeuwige trouw gezworen aan dat distributiekanaal? En onze belangen lopen parallel!

  Zoals één van de makers het onlangs treffend verwoordde: “Macht? Wij willen helemaal geen macht! Wij willen gewoon in control zijn!” 

 • 09 Jul 2019 10:54 | Anonymous

  In Harderwijk en omstreken is Gert van Lunteren een begrip. Als assurantie-adviseur kent hij veel mensen en van zijn bestuurlijke kwaliteiten wordt druk gebruik gemaakt. In de politiek maar ook voor de komende reünies van zijn oude school, het Christelijk College Nassau-Veluwe waarin hij een grote rol speelt als organisator. Hij is iemand die graag met mensen werkt. Van Lunteren startte als assurantieadviseur bij AMEV, als fusiebedrijf ontstaan uit de Utrecht en de Holland.

  “Uiteindelijk heb ik er 16 jaar gewerkt als verzekeringsconsulent, zegt hij. “Eerst voor AMEV, later voor ASR. “Ik ben AMEV heel dankbaar want ik heb er enorm veel ervaring opgedaan. Aan de andere kant heb ik samen met mijn collega’s veel toegevoegde waarde geleverd aan ASR. Onze resultaten waren prima, zeker ook op het gebied van de schadeverzekeringen. Dat had ook duidelijk met onze inzet en ‘opvoeding’ bij AMEV (ASR) te maken. Wij waren een generatie buitendienstmedewerkers die veel op bezoek gingen bij klanten. Persoonlijk advies stond hoog in het Vaandel. In 1998 werd er een groepje mensen geselecteerd die gefaciliteerd door AMEV voor zichzelf konden beginnen. Mensen van wie het bedrijf wist: die houden we niet vast omdat ze uiteindelijk toch een eigen bedrijf willen.


  Overname

  Om mij voor te bereiden op het zelfstandig ondernemerschap heb ik toen een door AMEV aangeboden opleidingsjaar gedaan. Formeel ben ik 1 januari 2001 voor mezelf begonnen, al had AMEV nog 2 jaar lang een gedeelte van de aandelen. In 2005 heb ik een bedrijf overgenomen, de Nieuwenhuis Verzekeringsgroep, een kantoor dat failliet ging en waarbij AMEV, inmiddels ASR, de voornaamste schuldeiser was. Ik was dat eigenlijk niet van plan, zat in die jaren in een kantoortje achter mijn huis met één medewerker, Johan Guljé die overigens nog steeds bij mij in dienst is, ASR vond het een goede oplossing dat ik die zaak (lees; portefeuilles) zou overnemen. Ik heb 10 keer gedacht ‘ik doe het niet’, maar 11 keer ‘ik doe het wel’. Het was een erg goede keuze!

  “De overname en de grotere portefeuille betekenden ook dat wij een groter kantoor moesten zoeken en ons extra moesten inspannen om deze nieuwe klanten in huis te houden. Uiteindelijk hebben wij een pand gevonden op luttele afstand – 250 meter – van mijn oude pand en woonhuis. De curator wilde wel dat ik het kasteelachtige onderkomen van Nieuwenhuis overnam, maar dat heb ik niet gedaan. In dat geval staan jullie volgend jaar bij mij aan de deur om de boel te saneren”, zei ik.

   

  Continuïteit

  Van Lunteren heeft nu zo’n 2.000 relaties, 150 bedrijven en 1.850 particulieren. De bedrijven zijn veelal kleinere mkb-ers  en zzp-ers. Tachtig procent van mijn klanten komt uit Harderwijk, twintig procent uit de regio. Wij zijn een behoorlijk traditioneel kantoor. Dit betekent dat het grootste deel van mijn relaties uit de buurt komt, maar dat ik ook wel kinderen van klanten heb verzekerd die nu bijvoorbeeld in Amsterdam wonen. En die continuïteit vervult mij zeker met trots. Wij geven klanten veel aandacht. Een nieuwe klant, een groot bedrijf, gaf als reden van de overstap dat zijn vorige tussenpersoon eigenlijk alleen maar bezig was met overnames van andere kantoren. Je moet in dit vak keuzes maken en mijn keus is om de klant toegevoegde waarde te leveren en te helpen bij het oplossen van hun problemen door middel van structureel persoonlijk contact.”

   

  Goed, beter, best

  Mijn bedrijf draait nu, zoals ik dat voor ogen had. Kort na de overname heb ik wel een periode gekend van 100 uur werken per week, op dit moment draait de zaak ook gewoon door als ik er zelf even niet ben. Wij hebben vier medewerkers en die zijn allemaal multi-inzetbaar. Vroeger had ik een breed scala aan producten, maar tegenwoordig doe ik niets meer op hypothecair terrein, hoewel ik al mijn papieren nog heb, evenals op alle andere PE-segmenten. Ik wil mij vooral richten op particulieren en kleinere bedrijven. Met als motto goed, beter, best in plaats van groot, groter, grootst. Dan heb je ook nog de tijd om je klanten echt te helpen hun problemen op te lossen. Ik wil niet alleen ondernemer zijn, maar ik wil ook iets doen voor de samenleving. Wij doen bijvoorbeeld veel aan sponsoring maar nooit vanuit de gedachte: ik stop er 2.000 euro in en ik wil er 4.000 voor terug hebben. Ik doe het voor mijn plezier en de naamsbekendheid van mijn bedrijf.

   

  Ambitie

  Heeft hij nog plannen om verder te groeien? “Het lijkt misschien dat ik een pas op de plaats maak maar ik heb zeker nog ambitie. Ik denk dat er bij ons de komende 5 jaar nog twee halve fte’s bijkomen. Wij willen gestaag doorgroeien. Tijdens de crisis zijn er in Nederland behoorlijk wat bedrijven failliet gegaan maar ik heb het bedrag dat ik voor de overname moest financieren kunnen aflossen en ik heb voor geen enkele euro schuld. Daar ben ik ook altijd heel kien op geweest. Elk kantoor loopt risico. Het is mooi om steeds verder te groeien maar er is ook niet zoveel voor nodig om in de problemen te komen.  Dat is ook de kernvraag bij kleinere kantoren. Doorgroeien of consolideren. Ik denk dat een toekomstbestendig kantoor minimaal 3 tot 5 mensen moet hebben en echt keuzes moet maken om professioneel bezig te kunnen zijn. Keuzes maken is essentieel.  Als je in hypotheken en pensioenen adviseert dan moet je er dagelijks mee bezig zijn, anders kun je het noodzakelijke niveau niet halen.

   

  Ergernis

  Bij intermediairs tref je soms nogal wat somberheid aan. Wat is zijn grootste ergernis? “Ik probeer alles positief te bekijken en dat lukt meestal goed. Mijn grootste ‘verdriet’ is dat wij met z’n allen vergeten lijken te zijn hoe wij met elkaar groot zijn geworden. Als wij met z’n allen voortaan benadrukken wat ons, adviseurs en aanbieders, bindt in plaats van wat ons scheidt, ziet het er plotseling heel anders uit. Er zijn misschien veel redenen voor ergernis, maar er zijn ook redenen voor tevredenheid. Veel collega’s mopperen op het PE-systeem, maar als ik naar mezelf kijk dan constateer ik dat het voor mij belangrijk is om mijn kennis bij te houden en strak bij de les te blijven. Met alleen ‘vrijwillige’ studie om op niveau blijven zal onze kennis gaan afnemen, evenals onze advieskwaliteit.

   

  Verzekeraars op zichzelf gericht

  Ergerlijk is wel dat verzekeraars zo op zichzelf zijn gericht. Directies en de onuitputtelijke hoeveelheid  managers en aanverwante figuren komen zelden op de werkvloer en hebben te weinig affiniteit met de producten die ze leveren. Er zit voor minimaal 40% lucht in de verzekeraars. Ik heb wel eens tegen Boudewijn van Unen van ASR, die ik overigens hoog heb zitten, gezegd: je moet veel meer laten zien van de totale keten. In het huis van ASR wordt met allerlei kreten en motto’s duidelijk gemaakt hoe super het bedrijf wel niet is, maar wat zie je nu van het werkelijke advieswerk. Bijvoorbeeld een intermediair die op bezoek is bij een klant of een adviseur bezig met een berekening. Dit geldt overigens niet alleen voor ASR! Tot mijn spijt zie ik de assurantiebranche in een soort verkramping zitten, ook richting de AFM. De optimale situatie is dat je een goede relatie hebt met én je klant én je aanbieder. Terwijl het de laatste tien jaar bijna smerig wordt gevonden als je goede contacten hebt met je verzekeraar. De klant heeft er juist baat bij als zijn adviseur een goede relatie heeft met de verzekeraar.”

   

  Voorportaal zonder vergrijsde klanten

  Wat ik wel vreemd vind is dat je soms een hele tijd niemand van de verzekeraar op bezoek krijgt. Zo hebben wij een grote portefeuille van ASR, maar de laatste anderhalf jaar heb ik geen accountmanager gezien. Die naar binnen gerichte houding moeten ze echt veranderen, vind ik. Ook het hardnekkige idee dat onze klanten in feite klanten van de verzekeraar zijn is onzin. Contractueel natuurlijk wel, maar het boeit de klant echt niet bij wie hij of zij verzekerd is. Kortom marketeers laat dat eindelijk eens goed tot jullie doordringen! Wij zijn en blijven jullie voorportaal dus koester dat!

  Een veelgehoord misverstand is ook dat wij als advieskantoren alleen maar oude en vergrijsde klanten hebben. Onzin, wij hebben ze van alle leeftijdsgroepen, ook veel jongeren. De internet verzekerden zie ik dan ook als een enorme vijver met veel potentieel en zeker niet als een bedreiging. Wij verzekeren van jong tot oud, hoog- en laagopgeleide mensen. Een jong stel dat alles bij Centraal Beheer had lopen en daar ook de hoogste korting kreeg omdat zij bij de belastingdienst werkte kwam erachter dat wij uiteindelijk 20 euro per maand goedkoper waren.

   

  Fundamentalisme bij Verdegaal, De Jong en Hertsenberg

  Ongenuanceerd negatief. Zo zou je mensen kunnen noemen die het steeds hebben over een branche zonder toekomst en schadepremies die steeds verder zakken. Tot nu toe is dat echter nepnieuws gebleken. In deze sector zie je eigenlijk hetzelfde als in de politiek: de extremen krijgen te veel aandacht. Mijn partner werkt als directiesecretaresse bij het onderdeel Leven van Nationale Nederlanden. Er wordt hier dus wel eens over het vak gepraat. Ook over de gekke dingen en alle maffe plannen. Zo zat hier op kantoor eens de bedenker van het Keurmerk Klantgericht verzekeren. Aardige man maar je vraagt je wel eens af waar al die plannen goed voor zijn. Gewoon professioneel opereren en jezelf afvragen wat je aan die navelstaarderige plannen hebt. Maar echt vervelend zijn die wijsneuzerige acties van een Erica Verdegaal of een Fred de Jong die steeds maar op hetzelfde aambeeld blijven hameren. Transparant, transparant en nog eens transparant, alsof het intermediair altijd in het geniep heeft geopereerd. Terwijl provisie gewoon een zeer legitiem verdienmodel was, is en zal blijven.

  Verdegaal, De Jong en ook Hertsenberg zijn in mijn ogen fundamentalistische types die steeds maar hetzelfde beweren, het intermediair deugt niet in hun ogen en zij zoeken constant podia om hun ‘religie’ uit te dragen. Het is ook hun reden van bestaan. Op het moment dat dit wegvalt hebben zij een probleem.” Wat mij dan ook wel weer verwondert is dat zij altijd wel weer een podium vinden in een nieuwsrubriek of praatprogramma. In de media lijkt men steeds op zoek te zijn naar die ene klant die onjuist behandeld is. En die komt uiteindelijk tevoorschijn. Van 100 klanten zijn er misschien 95 tevreden, 4 redelijk tevreden en 1 ontevreden. Er kan altijd iets misgaan. Ook bij een gedegen opererend kantoor. Daar kun je altijd een heel verhaal aan vast hangen. Terwijl dat over het betreffende kantoor en de branche helemaal niets zegt.

   

  Kopje thee

  De situatie is natuurlijk per klant verschillend. De oudere klant waar nu geld bij moet is bij ons op kantoor net zo welkom als de grote jongere klant. Zij hebben ons uiteindelijk groot gemaakt en dat zal ik niet vergeten. Thee of koffie en jawel aan het einde van het jaar nog steeds een beschrijfbare kalender is en blijft hun deel. Ik probeer iedereen zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Ik denk dat de provisiepercentages die betaald worden gewoon reëel zijn.

  Helaas zijn wij een branche waar veel jaloezie heerst. Als het een onderneming goed gaat, wil men graag bedenken wat er toch misschien wel fout zou kunnen zijn.  Als ik naar mijn eigen onderneming kijk, dan ben ik tevreden. Ik ben schuldenvrij en heb een goede doorloop, maar denk niet dat het in die 36 jaar vanzelf is gegaan. Je moet er altijd voor de klant zijn en willen zijn.”                  

   

  Somber, nee superpositief

  Hoe denkt Gert van Lunteren over de toekomst van de assurantiebranche? “In één woord superpositief. Als je belangstelling hebt voor mensen en van je vak houdt, heb je in dit vak gigantische kansen. En dan bedoel ik niet dat je binnen de kortste keren kan uitgroeien tot een megagroot bedrijf maar dat je voor veel mensen van toegevoegde waarde kan zijn.  Ook in deze moderne tijd waarin je als kantoor de beschikking hebt over een website, een eigen app en in de ‘Cloud’ werkt kun je nog een gedegen klassieke service leveren. Met als kanttekening dat ik genoeg kantoren ken die nog steeds ‘op jacht naar de schat zijn’ en daar alles voor opzij willen zetten. Tijdens een vergadering bij de Van Kampen groep ben ik een paar exemplaren van dit type ondernemers tegengekomen. Al snel bleek dat zij geen idee hadden van wat zij allemaal in de boeken hadden staan. Het gaat deze mensen alleen maar om de omzet. Echt toegevoegde waarde leveren aan je klant zit er dan niet meer in. In dat geval ben je als ondernemer veroordeeld tot het leveren van maximaal de middelmaat. Voor mij zou de lol er dan vanaf zijn.”

   

  Bedreiging

  Van Lunteren ziet ook een bedreiging in de grote groep mensen, in de media maar ook bij verzekeraars, die  veel roepen maar in feite alleen maar onrust zaaien, met als enige doel om  hun eigen legitimiteit te behouden. Zij krijgen veel aandacht maar voegen niets toe. Vergadertafel-ideologen die eigenlijk geen enkele praktijksituatie kennen, je ziet ze helaas steeds vaker. Het valt mij ook op dat bestuurders van organisaties steeds korter op hun plek zitten. Dat komt de continuïteit niet ten goede. Afspraken worden gemaakt maar de opvolger denkt er weer heel anders over en doet op haar of zijn beurt een eigen plasje…..    

    

  Aangesloten bij CFD

  “Uit loyaliteit heb ik me aangesloten bij CFD. Ik hoop dat wij een rol kunnen blijven spelen als sector en ook enige politieke invloed kunnen gaan uitoefenen. Per slot van rekening zit er bijna geen functionaris in Nederland zo dicht op de financiële problematiek van de consument. Voor zo’n belangenclub wil ik best mijn tijd geven. Ik denk dat er hiervoor ook vanuit de politiek belangstelling zou kunnen bestaan. Als je je als verzekeringsvakman maar eerlijk en professioneel presenteert en niet in een slachtofferrol gaat zitten. Want dat gebeurt bij veel intermediairbedrijven maar ook bij veel consumenten.

   

  De belangstellende bestuurder

  “Als intermediair ben je geïnteresseerd in mensen en mogelijkheden”, zegt Van Lunteren. Het adviseurswerk paste hem van het begin af aan als een handschoen. Op elk terrein. Ook nu nog. “Tegenover mijn kantoor is mijn oude school, het Christelijk College Nassau-Veluwe, we gaan in september een jubileumjaar in, we hebben er dan 100 jaar opzitten. Ik heb de eer om als projectleider van het jubileumjaar waarin verschillende reünies plaatsvinden te mogen opereren (www.100jaarccnv.nl ). Ook was ik actief in de politiek, voorzitter van de volleybalvereniging, het stadsmuseum in Harderwijk, en van een welzijnsinstelling. Ik vind het fascinerend om samen met een groep mensen wat te bereiken en vooral voor elkaar wat te kunnen betekenen, samen maak je het leven heel makkelijk en een stuk mooier.’’ Wat dit betreft ben ik 100% intermediair.” Ik geloof niet meer in links en rechts en niet in zwart en wit. Ik hou van mensen en ik geloof in ze.”  


 • 04 Jul 2019 09:24 | Anonymous

  Arjen Banach: Ouderwetse organisatiestructuur remt innovatie

  Branche 300 0

  De enige voorsprong die gevestigde verzekeraars nu nog hebben op start-ups en insurtechs is dat ze georganiseerd zijn. Maar volgens ‘Chief Happiness Officer’ Arjen Banach hebben veel organisaties een ouderwetse structuur die vernieuwing in de weg staat. Daarom moet je leren van anderen, zegt Banach, die op 17 september dagvoorzitter is op am:innosurance. Inspiratie op het innovatie-event komt onder andere van De Persgroep (eigenaar van Independer), Bol.com en Vitality Group.

  Arjen Banach: Ouderwetse organisatiestructuur remt innovatie

  Wendbaarheid is volgens Banach – veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op het gebied van verandering, innovatie, organisatiecultuur, duurzame inzetbaarheid en werkgeluk – een noodzakelijke eigenschap om klaar te zijn voor de wereld van morgen. Structuren van bestaande organisaties zijn vaak ouderwets ingericht en kunnen innovatie remmen. Zij lopen daardoor het risico ingehaald te worden door insurtechs, start-ups of andere op vernieuwing ingerichte ondernemingen. “Daarom is het erg belangrijk dat je je laat inspireren en activeren over hoe je kunt bouwen aan een nieuwerwetse organisatie. Waar structuren vooral zijn om te zorgen dat er vernieuwd kan worden”, aldus Banach die op 17 september in De Fabrique in Utrecht dagvoorzitter is van am:innosurance.

  Van buiten naar binnen

  Thema van am:innosurance is dit jaar Van buiten naar binnen. Vernieuwers van buiten de financiële sector dienen als inspirerende voorbeelden voor verzekeraars. Zo komt Persgroep-CEO Erik Roddenhof vertellen over waarom een mediaconcern zich met de overname van Independer ook op de verzekeringsmarkt begeeft. Tim Akkerman, senior product owner mobile bij Bol.com, spreekt over hoe retailers inspelen op de platformeconomie.

  Ook geeft hoogleraar ethiek & techniek Ibo van der Poel van de TU Delft een lezing. Van de Poel ziet het als een uitdaging om morele overwegingen een rol te laten spelen in het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve techniek zoals bij de zelfrijdende auto.

  Vitality Group

  Van binnen de branche, maar wel uit een ander werelddeel komt keynote speaker Francis Bakos van Vitality Group uit Zuid-Afrika. Hij legt uit hoe Vitality consumenten met premiekortingen en cadeautjes verleidt gezonder te leven en veiliger te rijden. Dit najaar brengt Vitality het concept ook naar Nederland. De verzekeraar gaat samenwerken met ASR.

  Jaap Godrie van ontwerpbureau Breukers – Godrie sluit de dag af. Samen met filosoof Walter Breukers ontwikkelde hij een nieuw perspectief op innovatie. Dat perspectief laat zien hoe innovatie uit vertrouwen voortkomt. Of nog scherper: dat als er geen vertrouwen is, er überhaupt geen innovatie kan zijn.

  am:innosurance: Van buiten naar binnen

  Disruptie komt bijna altijd van buiten. Daarom gaan we tijdens am:innosurance 2019 op dinsdag 17 september in De Fabrique in Utrecht niet navelstaren. We willen leren van andere branches. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar nieuwe partijen die zich mengen in de verzekeringswereld. We halen expertise van grote retailbedrijven naar binnen en we signaleren nieuwe technologische ontwikkelingen. De vertaling daarvan naar binnen is niet minder belangrijk!

  Bron: https://www.amweb.nl/branche/nieuws/2019/07/117878-101117878

 • 22 May 2019 10:29 | Pieter Baks

  De Consumentenbond roept financieel adviseurs op om in gesprek te gaan met hun klanten wanneer die te veel premie hebben betaald voor hun overlijdensrisicoverzekering. Woordvoerder Joyce Donat hekelde in het consumentenprogramma Kassa de ‘lakse houding van tussenpersonen’ over gemaakte fouten rond het niet-nakomen van de zorgplicht.

  Consumentenbond hekelt ‘lakse houding’ adviseurs over zorgplicht ORV

  Kassa besteedde in de meest recente uitzending opnieuw aandacht aan de Kifid-uitspraak van medio vorig jaar. De geschillencommissie van Kifidveroordeelde toen een tussenpersoon tot het terugbetalen van ruim € 3.200 aan te veel betaalde premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Volgens de uitspraak hebben adviseurs de (zorg)plicht om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen in hun portefeuille.

  Lagere premies

  Tussenpersonen zijn verplicht hun klanten erop te wijzen wanneer verzekeraars hun premies hebben verlaagd. Veel klanten hebben in de afgelopen jaren (veel) te veel premie betaald voor hun overlijdensrisicoverzekeringen, omdat adviseurs hun klanten niet expliciet hebben geïnformeerd over premiedalingen. Op jaarbasis gaat het soms om duizenden euro’s.

  Coulance

  SNS Bank gaat klanten die jarenlang een te hoge premie hebben betaald voor een overlijdensrisicoverzekering in elk geval compenseren, bleek in de uitzending. Zij kunnen een bedrag terugvragen. In januari ging Rabobank SNS al voor. Klanten moeten wel zelf een aanvraag doen om compensatie te krijgen. Overigens kreeg de SNS-klant die in de uitzending aan het woord kwam het geld uit coulance uitbetaald. “Ik vind dat ik er gewoon recht op heb.”

  Onder de pet houden

  Een klant van Van Breda Risk en Benefits kreeg eveneens een regeling aangeboden. Deze klant mocht echter niet in detail treden over de inhoud; onderdeel van de afspraak is geheimhoudingsplicht. “Als consument zou ik willen weten wat ondernemingen doen met de uitspraak van Kifid”, aldus advocaat financieel recht Harm Jan Tulp. “Het belang van instellingen is om onder de pet te houden welke bedragen zijn betaald. Dan kun je daar namelijk niet mee worden geconfronteerd in onderhandelingen in een volgend geval.”

  Nul op het rekest

  Volgens Kassa kan het maanden duren voordat klanten een voorstel krijgen. Ook krijgen verzekerden geregeld nul op het rekest wanneer zij om terugbetaling vragen. ING heeft bijvoorbeeld aan een klant gemeld dat de Kifid-uitspraak niet van toepassing is, omdat ING slechts bemiddelt voor één partij en dus de zorgplicht niet van toepassing zou zijn. Overigens bemiddelt ook Rabobank maar voor één verzekeraar, namelijk Interpolis. Rabo betaalt wel terug, omdat de uitspraak wel degelijk van toepassing is.

  Schandalig

  Volgens onderzoek van Kassa keerde ook financieel dienstverlener Anac een dergelijke compensatie uit. GeldXpert daarentegen erkent de Kifid-uitspraak niet, omdat het bedrijf volgens eigen zeggen geen zorgplicht heeft en verwijst daarbij zelfs naar de AFM. Kassa geeft aan dat GeldXpert klanten verwijst naar de rechter. De woordvoerder van de Consumentenbond vindt het ‘schandalig’ hoe tussenpersonen soms omgaan met klanten wanneer die reclameren over te veel betaalde premies. “Ga zitten met de klant en als te veel is betaald, moet premie worden terugbetaald.”

  Eerste publicatie door Annet van den Berg op 20 mei 2019

  Laatste update: 20 mei 2019


 • 19 May 2019 13:20 | Pieter Baks

  Blockchain technologie kan worden geïmplementeerd op alle gebieden waar informatie, die wordt opgeslagen en verzonden, moet worden beschermd tegen verwijdering of ongeautoriseerde wijziging. De eerste keer dat de wereld over blockchain hoorde, was in 2009, toen het eerste blok bitcoin werd gemaakt. Nu zijn er duizenden verschillende blockchains, met een verscheidenheid aan applicaties.

  Het implementeren van blockchain voor data-administratie heeft veel voordelen die de huidige databases niet kunnen bieden. Dit is zeer revolutionaire technologie. De constructie van deze data en de specifieke aard van opslag betekenen dat het wordt gedistribueerd, open en openbaar is, waardoor het risico van hackersaanvallen en ongecontroleerde gegevensmanipulatie tot een minimum worden beperkt. Blockchain is ook gedecentraliseerd, wat betekent dat gegevens over de hele wereld beschikbaar zijn, ongeacht nationale grenzen en zonder de noodzaak van een centrale autoriteit.

  De industrie waar blockchain toepassingen natuurlijk en noodzakelijk zijn, is verzekeringen. Het zal de operationele kosten en het betalings- en afwikkelingssysteem verlagen. Het zorgt er ook voor dat transacties realtime worden uitgevoerd. Vandaag hebben we backoffices nodig die elke transactie verifiëren. Blockchain maakt ze overbodig.

  Een ander gebied waar blockchain echt het verschil kan maken, en dat is een probleem in praktisch elk land in de wereld, is het bijhouden van medische dossiers van alle laboratoriumresultaten, vaccinaties, afspraken, consultaties, operaties etc. Op dit moment heeft elk medisch centrum zijn eigen register en informatie uitwisseling is moeilijk. Blockchain slecht al deze hindernissen.

 • 11 Apr 2019 10:05 | Pieter Baks

  Verzekeraars worstelen wereldwijd met het verbeteren van hun efficiency. De bedrijven ontberen in het algemeen een strategische visie waardoor de noodzakelijke digitale transformatie niet tot stand komt.

  Dat concludeert KPMG in het onderzoek 'Operational excellence in insurance'. Een meerderheid van de verzekeraars blijft volgens KPMG achter in hun ambitie om de efficiency van de bedrijfsvoering te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd onder zestig verzekeringsmaatschappijen die actief zijn met levensverzekeringen, schadeverzekeringen, gemengde verzekeringen en herverzekeringen. Hoewel ruim 90 procent van deze bedrijven aangeeft dat zij daadwerkelijk bezig zijn met het verbeteren van de bedrijfsvoering, ervaren de ondernemingen een aantal belangrijke obstakels om de noodzakelijke efficiencyverbeteringen tot stand te brengen.

  Vooral de cultuur van de organisatie, het gebrek aan gekwalificeerd personeel en de verouderde IT-organisatie lopen de bedrijven volgens KPMG voor de voeten. Cuno van Diepen van KPMG Financial Services: "Er is in het algemeen bovendien een gebrek aan duidelijkheid over de belangrijkste doelstellingen en een gebrek aan consensus over de strategische beslissingen die noodzakelijk zijn. Daarnaast bestaat er veel weerstand tegen wat voor verandering dan ook in het bedrijf. Er is bovendien een schaarste aan gekwalificeerde personeel. Met name mensen die beschikken over de combinatie van technologische expertise en kennis van verzekeringsgrondbeginselen zijn lastig in huis te halen."

<< First  < Prev   ...   3   4   5   6   7   Next >  Last >> 
Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management